Användarvillkor – Slutanvändare

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2019

Dessa användarvillkor (dessa “användarvillkor”) anger villkor och bestämmelser enligt vilka Colgate-Palmolive Company (“Colgate” eller “vi” eller “oss”) erbjuder dig åtkomst till webbplatserna som för närvarande finns på shop.colgate.ch, shop.colgate.eu, shop.colgate.fr, shop.colgate.se och shop.colgate.co.uk (benämns gemensamt med eventuella material och tjänster som finns tillgängliga däri, och eventuella efterföljande webbplatser, “webbplatsen”), och Colgates egenutvecklade Colgate Connect E1 Smart Toothbrush via Colgate-mobilappen (“appen”), som hanteras av Kolibree SAS och dess dotterbolag. Webbplatsen och appen kallas gemensamt för “tjänsterna”. Genom att klicka på “Jag godkänner” eller genom att bereda dig åtkomst till eller använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du inte bereda dig åtkomst till eller använda tjänsterna. Detta är ett rättsligt verkställbart avtal. 

Colgate har inga juridiska skyldigheter att tillhandahålla appen i enlighet med dessa användarvillkor. 

Ändringar av appen. Appen måste uppdateras och utvecklas kontinuerligt. När så är möjligt kommer vi försöka att ge dig rimligt varsel om eventuella större ändringar, eller avbrutet tillhandahållande, av appen. Colgate kan komma att ändra appen utan föregående meddelande, förutsatt att ändringen är rimlig för dig sett till dina intressen. En ändring är, i synnerhet, rimlig för dig om den krävs för att anpassa appen efter ändrade omständigheter gällande tekniska innovationer, marknadskrav och eventuella ändringar av tillämplig lag, och när nya funktioner eller tjänster läggs till i appen för att användas av dig. Om en ändring av appen inte rimligen är acceptabel för dig har du rätt att säga upp dessa användarvillkor med effekt omedelbart efter att du har underrättat oss. Du ska inte ha några andra krav gentemot Colgate på grund av ändringar av och i appen. 

Ändringar av dessa användarvillkor. Vi kan komma att ändra dessa användarvillkor från tid till annan genom att underrätta dig om sådana ändringar på lämpligt sätt, inklusive genom att lägga upp ändrade användarvillkor i tjänsterna. Sådana ändringar ska inte gälla för någon tvist mellan dig och oss som uppstår före datumet då vi lägger upp de ändrade användarvillkoren eller då vi på annat sätt meddelat dig om sådana ändringar. Du har rätt att göra invändningar mot ändringar av eller tillägg i dessa användarvillkor inom två (2) veckor efter datumet för underrättelse om den avsedda ändringen eller tillägget. Om du gör invändningar i tid har varje part rätt att säga upp användarvillkoren genom underrättelse till den andra parten, och sådan uppsägning ska börja gälla på datumet som den avsedda ändringen eller tillägget skulle börja gälla. Om du inte gör invändningar inom två (2) veckor efter datumet för underrättelse anses ändringen eller tillägget vara godkänt av dig och det inkorporeras i avtalet parterna emellan. Din användning av tjänsterna efter eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör ditt godkännande av sådana ändringar. I dess underrättelse kommer Colgate att informera dig om din rätt att göra invändningar inom två (2) veckor, vardera parts rätt att säga upp användarvillkoren i händelse av invändning och vilka juridiska konsekvenser utebliven invändning medför. Symbolen “Senast uppdaterad” ovan indikerar när dessa användarvillkor senast uppdaterades. Vi kan, när som helst och utan ansvar, ändra eller sluta tillhandahålla alla eller delar av tjänsterna (inklusive åtkomst till tjänsterna via tredjepartslänkar), ändra, modifiera eller avstå från några avgifter som krävs för att använda tjänsterna eller skicka erbjudanden till vissa eller alla användare av tjänsterna.

  1. LICENS; RESERVATION AV RÄTTIGHETER

1.1 Begränsad licens att använda tjänsten. Med förbehåll för din efterlevnad av dessa användarvillkor beviljar Colgate dig härmed en begränsad, personlig, ej exklusiv, upphävbar, ej överförbar, ej underlicensierbar livens att bereda dig åtkomst till och använda webbplatsen endast för dina egna, ej kommersiella ändamål och endast så länge du har tillåtelse från Colgate att bereda dig åtkomst till och använda webbplatsen. Du får använda appen under licens (den säljs inte). Med förbehåll för din efterlevnad av dessa användarvillkor och endast så länge du har tillåtelse från Colgate att använda appen, ger vi dig härmed rätt, på en begränsad, personlig, ej exklusiv, upphävbar, ej överförbar, ej underlicensierbar basis, att installera och använda appen på en mobil enhet som du äger eller kontrolleras, endast för ditt eget, ej kommersiella bruk. Om du underlåter att följa dessa användarvillkor måste du omedelbart sluta använda webbplatsen och appen och ta bort (det vill säga avinstallera och radera) appen från din mobila enhet. Förutom de licenser och rättigheter som uttryckligen beviljas enligt dessa användarvillkor beviljas du inga licenser eller rättigheter av Colgate inom ramen för detta avtal, varken genom implikation, estoppel eller på annat sätt. Alla sådana licenser och rättigheter förbehålls av Colgate.

1.2 Andra licensbegränsningar. Du får inte (a) kopiera eller modifiera tjänsterna för något ändamål, (b) dekompilera, modifiera, översätta, plocka isär eller ta reda på källkoden till alla eller någon del av tjänsterna, förutom enligt vad som tillåts av tillämplig lokal lagstiftning, (c) distribuera, lämna ut, marknadsföra, hyra ut, leasa ut eller på annat sätt överlåta tjänsterna till någon annan person eller enhet eller (d) använda tjänsterna för, eller tillåta, göra det möjligt för eller hjälpa en tredje part, att skapa konkurrerande produkter eller tjänster.

1.3 Immateriella rättigheter. Colgate behåller alla immateriella rättigheter (inklusive alla upphovsrätter, patent, servicemärken, varumärken och andra immateriella rättigheter) i och till tjänsterna och all tillhörande dokumentation, inklusive, men inte begränsat till, någon och alla uppdateringar, förbättringar, anpassningar, revideringar, modifikationer, framtida lanseringar och några andra ändringar av tjänsterna samt all relaterad information och allt material. Du samtycker till att bevara alla markeringar, symboler och meddelanden om patent och upphovsrätt på tjänsterna och all tillhörande dokumentation som levereras till dig av Colgate samt alla kompletta eller partiella kopior av sådana.

1.4 Ditt samtycke och din feedback. Du kan ha möjlighet att göra innehåll tillgängligt via tjänsterna (“slutanvändarinnehåll”). Colgate har ingen kontroll över slutanvändarinnehåll och ansvarar inte för någon användning eller missbruk (inklusive distribution) av sådant av tredje part. Om du väljer att göra någon av din personligt identifierbara information eller annan information offentlig via tjänsterna gör du det på egen risk. För tydlighets skull behåller du äganderätten till ditt slutanvändarinnehåll. Du beviljar oss härmed en global, royaltyfri, till fullo betald, ej exklusiv, evig, ej upphävbar, överförbar och helt underlicensierbar (via flera olika lager) licens till allt slutanvändarinnehåll, utan vidare hänsyn till dig eller någon tredje part, att återskapa, distribuera, utföra och visa upp (offentligt eller på annat sätt), skapa härledda verk av, anpassa, modifiera och på annat sätt använda, analysera och utnyttja sådant slutanvändarinnehåll, i alla format eller medier som nu är kända eller som utvecklas senare, och för alla ändamål (inklusive reklamändamål, t.ex. rekommendationsutlåtanden). 

Dessutom, om du tillhandahåller oss några idéer, förslag, uppslag eller annat material (“feedback”), oavsett om det rör tjänsterna eller inte, kommer sådan feedback att betraktas som slutanvändarinnehåll, och du bekräftas och godkänner härmed att sådan feedback inte är konfidentiell, och att ditt tillhandahållande av sådan feedback är gratis, utan att vi bett om det och utan begränsning, och att det inte ålägger Colgate några förpliktelser eller andra krav. 

Du lovar och garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att bevilja licenserna som beviljas i detta avsnitt, och att ditt slutanvändarinnehåll, och ditt tillhandahållande av det genom och i samband med tjänsterna, är fullständigt och korrekt, och inte bedrägligt, otillbörligt eller på annat sätt bryter mot några tillämpliga lagar eller rättigheter för tredje part. Vidare frånsäger du dig alla “moraliska rättigheter” eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av författarskap eller integritet för material gällande slutanvändarinnehåll som du kan ha inom ramen för någon tillämplig lag eller något lagrum.

1.5 Tredjepartsmaterial; länkar. Vissa av tjänsternas funktioner kan ge åtkomst till information, produkter, tjänster och annat material som tillhandahålls av tredje parter, inklusive slutanvändarinnehåll (“tredjepartsmaterial”), eller möjliggöra dirigering eller överföring av sådant tredjepartsmaterial, inklusive via länkar. Genom att använda sådana funktioner instruerar du oss att bereda oss åtkomst till, dirigera och överföra tillämpligt tredjepartsmaterial till dig. 

Vi varken kontrollerar eller rekommenderar, och vi är inte heller ansvariga för, något tredjepartsmaterial, inklusive korrekthet, giltighet, punktlighet, fullständighet, tillförlitlighet, integritet, kvalitet, laglighet, användbarhet eller säkerhet för tredjepartsmaterial, eller några immateriella rättigheter däri. En del tredjepartsmaterial kan bland annat vara felaktigt, missvisande eller bedrägligt. Ingenting i dessa användarvillkor ska anses utgöra ett löfte eller en garanti från Colgates sida gällande något tredjepartsmaterial. Vi har ingen skyldighet att övervaka tredjepartsmaterial och vi kan blockera eller stänga av åtkomsten till tredjepartsmaterial (i sin helhet eller delvis) via tjänsterna när som helst. Vidare innebär tillgängligheten till tredjepartsmaterial via tjänsterna inte vår rekommendation av, eller vår samhörighet med, någon leverantör av sådant tredjepartsmaterial, inte heller skapar sådan tillgänglighet någon juridisk relation mellan dig och någon sådan leverantör. 

DIN ANVÄNDNING AV TREDJEPARTSMATERIAL SKER PÅ EGEN RISK OCH OMFATTAS AV YTTERLIGARE VILLKOR OCH REGLER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR SÅDANT TREDJEPARTSMATERIAL (TILL EXEMPEL ANVÄNDARVILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICYER FÖR LEVERANTÖRERNA AV SÅDANT TREDJEPARTSMATERIAL).

  1. GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING.

2.1 Inga specifika resultat. Colgate varken lovar eller på annat sätt garanterar: (a) tjänsternas tillförlitlighet eller lämplighet, (b) effektivitet, lämplighet eller tillförlitlighet för kommunicerad information (inklusive data som tillhandahålls via tjänsterna), (c) att tjänsterna fungerar utan avbrott eller att de är fria från fel, virus eller andra skadliga komponenter, (d) resultat från din användning av tjänsterna, (e) att informationen som är tillgänglig via tjänsterna är omfattande eller uttömmande eller (f) något resultat med avseende på hälsa och välmående på grund av tillämpningen av denna information, i synnerhet med avseende på karies och tandköttssjukdomar.

2.2 Inget utövande av tandvård eller medicinsk vård. Tjänsterna är inte avsedda att utgöra, och får inte anses utgöra, utövande av tandvård, medicinsk vård eller andra vårdtjänster av Colgate. Användning av tjänsterna skapar inte en relation av typen tandläkare/patient eller leverantör/patient med Colgate. Colgate varken rekommenderar eller godkänner någon specifik tandvårdsbehandling, tandläkare eller läkemedel. ALL HÄLSORELATERAD INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG VIA TJÄNSTERNA ÄR ALLMÄN I SIN NATUR OCH ÄR INTE ETT SUBSTITUT FÖR PROFESSIONELL TAND- ELLER SJUKVÅRD. SÅDAN INFORMATION TILLHANDAHÅLLS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE OCH ÄR INTE AVSEDD, OCH SKA INTE HELLER ANVÄNDAS FÖR, ATT ERSÄTTA RÅDGIVNING FRÅN TANDLÄKARE ELLER ANNAN VÅRDPERSONAL. ENDAST DU ANSVARAR FÖR DIN TILLIT TILL TJÄNSTERNA OCH EVENTUELL TANDVÅRDS- OCH HÄLSORELATERAD INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA TJÄNSTERNA, OCH FÖR ALLA BESLUT ELLER ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET I DEM, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGOT BESLUT OM ATT AVSTÅ FRÅN ATT SÖKA LÄKARVÅRD. ENDAST DU ÄR OCKSÅ ANSVARIG FÖR DITT BESLUT ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA FRÅN EN VISS TREDJEPARTSTANDLÄKARE ELLER TREDJEPARTSVÅRDGIVARE. OM DU HAR SPECIFIKA TAND- ELLER SJUKVÅRDSBEHOV, ELLER VILL HA FULLSTÄNDIG HÄLSOINFORMATION, SKA DU KONTAKTA EN TANDLÄKARE ELLER ANNAN VÅRDGIVARE.

2.3 Datainsamling; sekretesspolicy Din användning av appen omfattas av sekretesspolicyn för Colgate Connect, som finns tillgänglig här. Den användning av webbplatsen omfattas av Colgate-Palmolive Companys sekretesspolicy som finns tillgänglig här.

2.4 Möjlighet att ingå avtal; myndig ålder. Genom att använda tjänsterna lovar och garanterar du att du är tillräckligt gammal för att ingå ett bindande avtal med Colgate, eller, om du inte är det, att du har fått dina föräldrars eller vårdnadshavares godkännande att ingå detta avtal. Din förälder eller vårdnadshavare ska ansvara helt för din efterlevnad av dessa användarvillkor.

2.5 Garantifriskrivning. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG: (A) TJÄNSTERNA OCH EVENTUELLA PRODUKTER (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 4 NEDAN) OCH TREDJEPARTSMATERIAL GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR DIG I “BEFINTLIGT SKICK”, “DÄR DE ÄR” OCH “DÄR DE ÄR TILLGÄNGLIGA”, UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGON SORT, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE OCH (B) COLGATE FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA OCH EVENTUELLA PRODUKTER OCH TREDJEPARTSMATERIAL, INKLUSIVE GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE NÖJAKTIG KVALITET, ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH ÄGANDERÄTT. ALLA FRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR AV NÅGON SORT (INKLUSIVE I DET HÄR AVSNITTET OCH PÅ ANDRA STÄLLEN I DESSA ANVÄNDARVILLKOR) GÖRS TILL FÖRMÅN FÖR BÅDE COLGATE OCH DESS DOTTERBOLAG OCH DERAS RESPEKTIVE AKTIEÄGARE, STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, OMBUD, REPRESENTANTER, LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER.

2.6 Ansvarsbegränsningar. FÖRUTOM OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET FÖRBJUDS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA COLGATE INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV DATA, AVBROTT I VERKSAMHET ELLER FÖR STRAFFBELAGDA SKADOR, EXEMPLIFIERANDE SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM SÅDANA SKADOR UPPSTÅR ENLIGT SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OCH OAVSETT OM SÅDAN PART INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. UTAN ATT DET BEGRÄNSAR DET FÖRUTNÄMNDA SKA COLGATE INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SKADOR AV NÅGON SORT SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA PRODUKTER (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 4 NEDAN) ELLER TREDJEPARTSMATERIAL, INKLUSIVE VIRUS, MASKAR, TROJANER, PÅSKÄGG, TIDSBOMBER, SPIONPROGRAM ELLER ANNAN DATORKOD, FIL ELLER PROGRAM SOM ÄR ELLER ÄR POTENTIELLT SKADLIG ELLER INVASIV ELLER AVSEDD ATT SKADA ELLER APA ANVÄNDNING AV, ELLER ATT ÖVERVAKA ANVÄNDNINGEN AV, NÅGON MASKINVARA, PROGRAMVARA ELLER UTRUSTNING SOM KAN ÖVERFÖRAS I SAMBAND MED SÅDAN ANVÄNDNING. DIN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPENSATION FÖR MISSNÖJDHET MED TJÄNSTERNA ELLER NÅGRA PRODUKTER ELLER TREDJEPARTSMATERIAL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTERNA. COLGATES TOTALA ANSVAR FÖR ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV I ELLER I SAMBAND MED DETTA ANVÄNDARVILLKOR ELLER DESS ÄMNE SKA VARA DET TOTALA BELOPP SOM BETALATS AV DIG TILL COLGATE FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ELLER 10 £, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR HÖGST. OAKTAT DET HÄR AVSNITTET SKA INGENTING I DETTA AVTAL UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA COLGATES JURIDISKA ANSVAR I HÄNDELSE AV (I) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SO UPPSTÅR PÅ GRUND AV EN ÅTGÄRD ELLER UTELÄMNANDE FRÅN COLGATES SIDA, (II) SKADOR SOM ÅSAMKAS DIG GENOM AVSIKTLIG FÖRSUMMELSE ELLER BEDRÄGLIG ORIKTIG FRAMSTÄLLNING OCH (III) SKADOR FÖR VILKA COLGATES JURIDISKA ANSVAR INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER UTESLUTAS GENOM ATT I FÖRVÄG INGÅ ETT AVTAL MED DIG INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIG LAG, INKLUSIVE TILLÄMPLIG PRODUKTANSVARSLAG. 

Vissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutande eller begränsning av vissa skador. Endast i den utsträckning dessa lagar gäller för dig kanske vissa eller samtliga av förutnämnda undantag eller begränsningar inte gäller för dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

  1. SKADEERSÄTTNING; OBEHÖRIGT BRUK

3.1 Skadeersättning. I den största utsträckning som tillåts av tillämplig lag samtycker du här med till att försvara och hålla Colgate och dess dotterbolag, och deras styrelseledamöter, chefer, anställda, ombud, representanter, licensgivare, leverantörer och serviceleverantörer skadefria från alla skadestånd, kostnader och utgifter (inklusive, men inte begränsat till rimliga advokatsarvoden) som Colgate ådrar sig i samband med några krav som uppstår på grund av ditt brott eller påstådda brott mot dessa användarvillkor eller några krav som kan tillskrivas slutanvändaravtalet, inklusive faktiska eller påstådda kränkningar av tredje parts immateriella rättigheter av sådant slutanvändarinnehåll eller dess användning.

3.2 Underrättelse om obehörigt bruk. Du ska omedelbart underrätta Colgate skriftligen om du upptäcker obehörigt bruk eller intrång i tjänsterna eller den tillhörande dokumentationen, eller Colgates immateriella rättigheter med avseende på tjänsterna eller dokumentationen. Colgate ska ha den exklusiva rätten att väcka åtal mot en tredje part som begår intrång och, om Colgate väcker åtal, ska du samarbeta och tillhandahålla Colgate och dess juridiska ombud fullständig information och assistans i samband med sådant åtal.

  1. PRODUKTER

Tjänsterna kan göra förteckningar, beskrivningar och bilder på produkter och tjänster eller tillhörande kuponger och rabatter (gemensamt “produkter”) samt referenser och länkar till produkter tillgängliga. Sådana produkter kan göras tillgängliga av Colgate eller tredje parter och kan göras tillgängliga för alla ändamål, inklusive för allmänna informationsändamål. Tillgängligheten för förteckningar, beskrivningar eller bilder av en produkt via tjänsterna indikerar inte vår rekommendation av sådan produkt eller samhörighet med leverantören av sådan produkt. Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett korrekt sätt visa produkters attribut, inklusive tillämpliga färger, men de faktiska färger som du ser beror på ditt datorsystem och vi kan inte garantera att din dator visar sådana färger på korrekt sätt. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om och följa alla tillämpliga lagar gällande köp, innehav och användning av alla produkter.

  1. TRANSAKTIONER

Vi kan göra det möjligt att köpa eller på annat sätt erhålla vissa produkter via tjänsterna (en “transaktioner”). Om du vill göra en transaktion kan du bli ombedd att tillhandahålla viss relevant information, till exempel ditt kreditkortsnummer och dess utgångsdatum, din faktureringsadress och leveransadress. DU LOVAR OCH GARANTERAR ATT DU HAR RÄTT ATT ANVÄNDA ALLA KREDITKORT SOM DU ANGER I SAMBAND MED EN TRANSAKTION. Genom att skicka in sådan information beviljar du oss rätten att tillhandahålla tredje parter sådan information i syfte att underlätta transaktioner. Verifiering av uppgifterna kan krävas innan någon transaktion bekräftas eller slutförs. Genom att göra en transaktion lovar du att tillämpliga produkter endast ska användas på ett lagligt sätt. 

Colgate förbehåller sig rätten, inklusive utan föregående meddelande, att begränsa den tillgängliga mängden av eller sluta tillhandahålla alla produkter, att införa villkor för kuponger, rabatter eller liknande kampanjer, att hindra en användare från att göra en transaktion och att vägra att tillhandahålla en användare en produkt. Återbetalningar och byten omfattas av Colgates tillämpliga policyer för återbetalningar och byten (inklusive avsnitt 9 i dessa användarvillkor, i förekommande fall). Du samtycker till att betala alla avgifter som du ådrar dig via tjänsterna, enligt priserna som gäller när sådana avgifter ådras, inklusive alla frakt- och hanteringsavgifter. Vidare ansvarar du för all skatt som är tillämplig för dina transaktioner. Även om det är vår praxis att bekräfta beställningar via e-post, utgör mottagandet av en bekräftelse på en beställning via e-post inte vårt godkännande av en beställning eller vår bekräftelse på ett erbjudande att sälja en produkt eller tjänster. 

Produkter kommer att levereras till en adress som anges av dig, i förekommande fall, så länge sådan adress är fullständig och följer tjänsternas leveransbegränsningar.

  1. GILTIGHETSPERIOD OCH UPPSÄGNING

6.1 Giltighetsperiod. Dessa användarvillkor är giltiga tills de sägs upp enligt bestämmelserna i detta avsnitt 6.

6.2 Uppsägning enligt parts önskemål. Colgate kan säga upp din åtkomst till och användning av tjänsterna när som helst efter att ha gett dig fjorton dagars varsel, förutom i den utsträckning Colgates rätt att säga upp avtalet under rådande omständigheter förbjuds av tillämplig lag. Colgate kan säga upp din åtkomst till eller användning av appen när som helst och utan föregående meddelande om du har brutit mot dessa användarvillkor eller om Colgate har rimlig orsak att tro (baserat på specifika fakta) att du har brutit mot dessa användarvillkor. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att sluta använda tjänsterna eller avinstallera appen.

6.3 Effekt av uppsägning. Vid uppsägning av dessa användarvillkor ska alla dina rättigheter inom ramen för dessa användarvillkor automatiskt och omedelbart upphöra och du ska omedelbart upphöra med all användning av tjänsterna och avinstallera appen. Colgate kan, utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part, omedelbart inaktivera eller radera ditt användarnamn, lösenord eller konto och allt tillhörande material, utan någon skyldighet att ge någon vidare åtkomst till sådant material. Avsnitt 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 6.3, 7 och 8 ska ha fortsatt giltighet vid uppsägning av dessa användarvillkor.

  1. ALLMÄNT

7.1 Registrering; användarnamn och lösenord. Du kan behöva registrera dig för att använda alla eller delar av tjänsterna. Vi kan neka, eller kräva att du ändrar, alla användarnamn, lösenord eller annan information som du tillhandahåller oss vid registreringen. Ditt användarnamn och lösenord är för ditt eget bruk och ska hållas hemliga. Du, och inte Colgate, ansvarar för alla användning eller missbruk av ditt användarnamn eller lösenord, och du måste omedelbart meddela oss om eventuella intrång eller obehörig användning av ditt användarnamn, lösenord eller konto.

7.2 Exportefterlevnad. Tjänsterna kan omfattas av amerikanska och andra nationella exportkontroller och ekonomiska sanktioner. Du lovar, garanterar och utfäster att du inte (a) befinner dig i, eller är bosatt eller invånare i, något land som omfattas av amerikanska regeringens embargon eller andra begränsningar, eller som har angetts av den amerikanska regeringen vara ett land som “stöder terrorism” eller (b) står med på någon av den amerikanska regeringens listor över begränsade slutanvändare. Dina rättigheter och skyldigheter ska omfattas av sådana amerikanska lagar och förordningar som från tid till annan ska reglera licensiering och leverans av teknik utomlands av personer som omfattas av USA:s jurisdiktionsområde, inklusive Export Administration Act från 1979, i dess ändrade lydelse, eventuella efterföljande lagstiftningar till Export Administration Act från 1979 och Export Administration Regulations som utfärdats av USA:s handelsdepartement, International Trade Administration och Office of Export Administration. Du intygar att du inte ska, varken direkt eller indirekt, exportera, återexportera eller lasta om tjänsterna på ett sådant sätt som bryter mot sådana lagar och förordningar som gäller från tid till annan.

7.3 Oberoende entreprenörer. Vill upprättande och fullgörande av dessa användarvillkor ska parterna agera som oberoende entreprenörer. Ingen av parterna är, och ska inte anses vara, ombud, juridisk representant, gemensam samägare eller partner åt den andra parten för något ändamål.

7.4 Force majeure. Om Colgate inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor på grund av högre hand, strejker, utrustnings- eller sändningsfel, otillgängligt eller dåligt fungerande internet eller andra orsakar som rimligen ligger bortom dess kontroll, ska Colgate hålla dig uppdaterad om processen via webbplatsen. Förutsatt att vi gör detta ska Colgate inte hållas ansvarigt gentemot dig för några skador som uppstår på grund av sådan underlåtenhet att fullgöra skyldigheterna eller annat på grund sådana orsaker. När vi kontaktar dig kommer vi att underrätta dig om dina alternativ, inklusive, om så är lämpligt under gällande omständigheter, möjligheten att säga upp dessa användarvillkor.

7.5 Styrande lag. Dessa användarvillkor regleras av lagarna i England och Wales, utan hänsyn till lagsvalsprinciper. Valet av styrande lag ska inte resultera i att du berövas skyddet som erbjuds dig i egenskap av konsument inom ramen för förordning (EG) nr 593/2008 genom bestämmelser som inte kan förringas genom avtal på grund av lagarna som är tillämpliga där du är bosatt.

7.6 Domsrätt. Bägge parter godkänner att domstolarna i England ska ha icke-exklusiv domsrätt över alla tvister som uppstår på grund av, i samband med eller gällande dessa användarvillkor. Du underkastar dig härmed sådana domstolars domsrätt och avstår från alla invändningar mot sådana domstolar gällande domsrätt, jurisdiktionsort eller opraktiskt forum. Du kan alltid väcka åtal mot Colgate i domstolarna i medlemsstaten där du är bosatt eller invånare, och Colgate kan endast väcka åtal mot dig i domstolarna i medlemsstaten där du är bosatt eller invånare.

7.7 ODR-plattform. Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online (ODR) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Observera att Colgate inte har någon skyldighet att delta i ODR-förfaranden.

7.8 Överlåtelse. Du får inte överlåta dina rättigheter eller förmåner inom ramen för detta avtal, eller delegera några av dina plikter eller skyldigheter inom ramen för detta avtal, till någon tredje part utan skriftligt godkännande från Colgate. Alla påstådda överlåtelser eller delegeringar som bryter mot bestämmelserna i detta avsnitt ska vara ogiltiga. Colgate får överlåta, överföra eller underlicensiera alla av våra rättigheter eller skyldigheter inom ramen för dessa användarvillkor utan begränsning. Med förbehåll för det förutnämnda ska dessa användarvillkor vara bindande och gälla till förmån för parterna i detta avtal och deras respektive godkända efterföljare och ombud.

7.9 Information eller klagomål. Om du har några frågor eller klagomål gällande tjänsterna kan du skicka e-post till https://www.colgatepalmolive.se/contact-us. Observera att kommunikation via e-post inte nödvändigtvis är skyddad. Vilket innebär att du inte ska ange kreditkortsuppgifter eller annan känslig information i din korrespondens med oss.

7.10 Underrättelse. All underrättelse och annan kommunikation av dig inom ramen för detta avtal ska ske skriftligen och ska anses vara giltig när den levereras för hand, via -e-post, telefax, leveranstjänster eller rekommenderad försändelse (mottagarkvittens), porto till den post- eller e-postadress som anges på Colgates webbplats med General Manager, Colgate Direct som mottagre. Underrättelse till dig (inklusive underrättelse om ändringar av dessa användarvillkor) kan lämnas genom att den läggs upp på tjänsterna eller via e-post (inklusive, i varje fall, via länkar) eller via vanlig post.

7.11 Hela avtalet. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet parterna emellan med avseende på avtalets ämne och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser och avtal parterna emellan, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, med avseende på avtalets ämne.

7.12 Undantag. Ett avstående av någon part från ett brott eller en överträdelse mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor ska inte utgöra eller tolkas som ett avstående från några efterföljande eller andra brott eller överträdelser mot bestämmelserna eller som ett avstående från något brott eller någon överträdelse mot någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. Inget avstående är giltigt såvida det inte har undertecknats skriftligen av parten som begått brottet.

7.13 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ej verkställbar ska sådan bestämmelse tas bort och återstående bestämmelser ska förbli giltiga. Den borttagna bestämmelsen ska ersättas av en verkställbar bestämmelse som i största möjliga utsträckning avspeglar parternas intentioner.

  1. APPLE-SPECIFIKA VILLKOR

Utöver ditt avtal med förutnämnda villkor och bestämmelser, och oaktat allting som säger motsatsen häri, gäller följande bestämmelser med avseende på din användning av någon version av appen som är kompatibel med operativsystemet iOS från Apple Inc. (“Apple”). Apple är inte en part i dessa användarvillkor och varken äger eller ansvarar för appen. Apple lämnar inga garantier för appen förutom, i förekommande fall, om att återbetala inköpspriset för den. Apple ansvarar inte för underhåll eller andra supporttjänster för appen och ska inte hållas ansvarigt för några andra anspråk, förluster, ansvar, skador, kostnader eller utgifter med avseende på appen, inklusive produktansvarsanspråk från tredje part, anspråk om att appen inte uppfyller vissa tillämpliga lagkrav, anspråk som uppstår inom ramen för konsumentskyddslagar eller liknande lagar och anspråk som gäller intrång i immateriella rättigheter. Alla frågor eller klagomål gällande användningen av appen, inklusive sådana som rör immateriella rättigheter, måste skickas till Colgate på https://www.colgatepalmolive.se/contact-us. Licensen som du har beviljats inom ramen för detta avtal är begränsad till en ej överlåtelsebar licens att använda appen på en Apple-produkt som kör Apples operativsystem iOS och som ägs eller kontrolleras av dig, eller så som på annat sätt tillåts av användningsreglerna som anges i användarvillkoren för Apples App Store, med undantag för att appen också kan öppnas och användas av andra konton som förknippas med dig via Apples Familjedelning eller volymköpsprogram. Vidare måste du uppfylla villkoren i tredjepartsavtal som är tillämpliga för dig vid användning av appen, till exempel mobildataavtal. Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsförmånstagare till dessa användarvillkor och, i och med ditt godkännande av dessa användarvillkor, har de rätten (och anses ha accepterat den rätten) att genomdriva dessa användarvillkor mot dig i egenskap av tredjepartsförmånstagare av villkoren. Oaktat det förutnämnda omfattas inte Colgates rätt att ingå, upphäva eller säga upp någon variant, något avstående eller någon uppgörelse inom ramen för dessa användarvillkor av samtycket från någon tredje part.

  1. ÅNGERRÄTT

9.1 Ångerrätt. Du har rätt att ångra respektive avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. 

Ångerrätten upphävs efter 14 dagar från dagen tecknande av respektive avtal. 

För att utöva ångerrätten måste du informera oss, på Colgate Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Attention: General Manager, Colgate Direct, https://www.colgatepalmolive.se/contact-us, om ditt beslut att dra dig ur avtalet genom ett otvetydigt uttalande (d.v.s. ett brev skickat via post, fax eller e-post). Du kan använda formuläret för utövande av ångerrätt nedan, men det är inget krav. 

För att uppfylla deadlinen för ångerfristen räcker det att du skickar kommunikationen gällande ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

9.2 Effekter av utövande av ångerrätt. Om du drar dig ur ett avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi erhållit från dig i samband med respektive avtal, inklusive leveranskostnader (med undantag för extrakostnader som uppstår på grund av ditt val av en annan leveransmetod än den billigaste leveransmetoden som erbjuds av oss), utan fördröjning och i alla avseende inte senare än 14 dagar efter dagen då du informerade oss om ditt beslut att dra dig ur avtalet. Vi utför sådan återbetalning med hjälp av samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte du uttryckligen har godkänt något annat. Du kommer i alla fall inte att ådra dig några avgifter på grund av sådan återbetalning. 

Om du har begärt att börja utföra tjänsterna under ångerfristen ska du betala till oss ett belopp som är i proportion till vad som har tillhandahållits fram till dess att du meddelar oss om att du drar dig ur avtalet, jämfört med beloppet för hela avtalet.

9.3 Formulär för ångerrätt. 
(fyll i och skicka tillbaka det här formuläret endast om du vill ångra avtalet) 

Till: Colgate Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Attention: General Manager, Colgate Direct, https://www.colgatepalmolive.se/contact-us

Jag/vi* underrätter er härmed om att jag/vi* drar mig/oss ur mitt/vårt* avtal gällande försäljning av följande varor*/gällande tillhandahållandet av följande tjänster*:

Beställd den*/mottagen den*:

Kundens namn:

Kundens adress:

Kundens namnteckning (endast som formuläret är i pappersformat):

Datum:

*Radera så som är lämpligt. 

Slut på instruktioner gällande den lagstadgade ångerrätten

9.4 Tidigt utlöpande av ångerrätten. För avtal gällande tillhandahållandet av tjänster ska din ångerrätt löpa ut när tjänsterna har utförts till fullo efter (i) att du gett ditt tidigare uttryckliga godkännande till att börja tillhandahållandet av tjänsterna och (ii) att du samtidigt uttryckligen bekräftat att du är medveten om att du därmed går miste om ångerrätten när tjänsterna har utförts till fullo. 

För avtal gällande tillhandahållandet av digitalt innehåll (t.ex. programvara, digitala bilder, data) som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium, ska din ångerrätt löpa ut när utförandet har påbörjats efter (i) att du gett ditt tidigare uttryckliga godkännande till att börja tillhandahållandet och (ii) att du samtidigt uttryckligen bekräftat att du är medveten om att du därmed går miste om ångerrätten när utförandet har påbörjats.By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.