VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER PÅ VÅR WEBBPLATS

Dessa villkor och bestämmelser för försäljning (”försäljningsvillkor”) gäller om du köper någon av produkterna på någon av våra webbplatser: shop.colgate.ch, shop.colgate.eu, shop.colgate.fr, shop.colgate.se och shop.colgate.co.uk (”webbplatsen”).

Dessa försäljningsvillkor gäller mellan Kolibree S.A.S. (benämns ”vi” eller ”Colgate”) och dig (benämns ”du” eller ”kunden”) när du köper produkter på vår webbplats.

Dessa försäljningsvillkor inkorporerar våra allmänna villkor och bestämmelser för webbplatsen (”användarvillkoren”). Om det uppstår en konflikt mellan en bestämmelse i försäljningsvillkoren och en bestämmelse i användarvillkoren ska bestämmelsen i dessa försäljningsvillkor ges företräde.

Läs dessa försäljningsvillkor noggrant innan du beställer från Colgate. Genom att beställa produkter på vår webbplats förbinder du dig till dessa försäljningsvillkor. För att göra en beställning eller köpa en produkt måste du vara 18 år eller äldre.

  1. HUR DU BESTÄLLER ONLINE

Visning av våra produkter på vår webbplats är inte ett bindande erbjudande om försäljning av oss. Om du vill köpa en produkt på vår webbplats måste du välja produkten och lägga till den i din kundvagn. När du har valt alla produkter som du vill köpa kan du granska kundvagnen.

Du skickas sedan vidare till en webbplats som visar produkterna som du har valt, deras priser, leveransalternativ (inklusive eventuella leveransavgifter) och tillgängliga betalningsmetoder. Du måste välja en betalningsmetod. Här kan du avbryta eller ändra din beställning.

När du klickar på knappen ”Köp nu” skickar du din beställning till oss.

När du skickar din beställning får du ett automatiskt e-postmeddelande från oss där din beställning sammanfattas och vi bekräftar att den har tagits emot. Det automatiska e-postmeddelandet utgör inte ett godkännande av din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att godkänna eller avvisa din beställning av vilken anledning som helst, inklusive på grund av att produkten som du önskar köpa inte är tillgänglig. Vårt godkännande av din beställning sker när vi skickar e-post till dig (senast sju dagar efter att vi tagit emot din beställning) och informerar dig om att din beställning har skickats. Det är även vid den tidpunkten som ett inköpsavtal upprättas mellan dig och oss. På samma sätt kommer vi att informera dig om vi avvisar din beställning. Du kan avbryta din beställning när som helst inom en timme efter att du gjort beställningen.

Vi har en juridisk skyldighet att tillhandahålla produkter som uppfyller försäljningsvillkor.

  1. PRISER, BETALNING OCH FAKTUROR

Alla priser för produkterna på webbplatsen är inklusive all tillämplig skatt (inklusive tillämplig moms). Vi kan när som helst ändra de visade priserna efter eget gottfinnande. Beställningar som godkänts av oss kommer inte att påverkas av sådana efterföljande prisändringar.

Vi debiterar dig för inköpspriset och tillämpliga leveransavgifter när vi godkänner din beställning genom att använda den betalningsmetod som du valde i beställningsformuläret.

Du samtycker till att ta emot vår faktura för köp av produkter på elektronisk väg. Fakturorna skickas via e-post.

  1. LEVERANS

Leveranser av köpta produkter kan omfattas av leveransavgifter så som anges under beställningsprocessen. Vi levererar köpta produkter endast till de länder som står angivna på vår webbplats och till en adress som angetts av dig under beställningsprocessen som uppfyller dessa leveransbegränsningar. Du måste säkerställa att leveransadressens om du anger är korrekt och fullständig. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig när din beställ skickas och ett e-postmeddelande när din beställning är ute för leverans.

 

  1. ÖVERLÅTELSE AV RISK OCH ÄGANDERÄTT

Äganderätten till en köpt produkt överförs till dig när du har betalat hela inköpspriset (inklusive eventuella leveransavgifter). Risk för förlust av, och ansvar för, produkten överförs till dig när den köpta produkten levereras till dig.

  1. ÅNGERRÄTT

Om du är invånare i någon av Europeiska unionens medlemsstater och ingår avtal med oss i egenskap av konsument enligt definitionen i art. 2(1) i direktiv 2011/83/EU (d.v.s. för ändamål som faller utanför din närings- eller yrkesverksamhet), har du rätt att dra dig ur inköpsavtalet med oss enligt vad som anges i bilagan till dessa försäljningsvillkor nedan.

  1. GARANTIFRISKRIVNING, ANSVARSBEGRÄNSNING

Med förbehåll för resten av detta avsnitt ska garantifriskrivningen som anges i avsnitt 2.5 i användarvillkoren och ansvarsbegränsningarna som anges i avsnitt 2.6 i användarvillkoren gälla för köpet av en produkt inom ramen för detta avtal.

De förutnämnda ansvarabegränsningarna ska inte gälla för anspråk gällande förlust, kostnader, skadestånd eller skador som orsakas av bedräglig oriktig framställning, bedrägligt döljande av defekter på produkterna, bedrägligt uppsåt eller grov försummelse från Colgates sida, för anspråk gällande personskador eller dödsfall, eller för anspråk inom ramen för tillämpliga bestämmelser gällande produktansvarslagar som inte kan avstås från genom att parterna i förväg ingår avtal.

  1. TILLÄMPLIG LAG; TVISTLÖSNING

Dessa försäljningsvillkor regleras av lagarna i England och Wales, utan hänsyn till lagvalsprinciper, och tillämpningen av Förenta Nationernas lag om internationella köp (CISG) utesluts uttryckligen. Valet av styrande lag ska inte resultera i att du berövas skyddet som erbjuds dig i egenskap av konsument inom ramen för förordning (EG) nr 593/2008 genom bestämmelser som inte kan förringas genom avtal på grund av lagarna som är tillämpliga där du är bosatt (till exempel, obligatoriska underförstådda garantirättigheter som du kan ha som konsument enligt lagarna i landet där du är bosatt inom EU om den köpta produkten är defekt).

Du och vi godkänner att domstolarna i England ska ha icke-exklusiv domsrätt över alla tvister som uppstår på grund av, i samband med eller gällande dessa försäljningsvillkor. Du underkastar dig härmed sådana domstolars domsrätt och avstår från alla invändningar mot sådana domstolar gällande domsrätt, jurisdiktionsort eller opraktiskt forum. Om du (i) är invånare i någon av Europeiska unionens medlemsstater och (ii) agerar som konsument inom ramen för förordning (EU) nr 1215/2012 när du ingår ett inköpsavtal med oss (d.v.s. för ändamål som faller utanför din närings- eller yrkesverksamhet), kan du alltid väcka åtal mot oss i domstolarna i medlemsstaten som du är invånare i, och vi kan endast väcka åtal mot dig i domstolarna i medlemsstaten som du är invånare i.

Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för lösning av konsumenttvister online (ODR) på: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Colgate är varken förberett eller skyldigt att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljedomstol.

  1. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER ELLER AV VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNING

Vi förbehåller os rätten att när som helst ändra vår webbplats, våra procedurer och våra villkor och bestämmelser, inklusive dessa försäljningsvillkor. Du om fattas av användarvillkoren och försäljningsvillkoren som är giltiga när du beställer en produkt, såvida inte en omedelbar ändring av användarvillkoren och/eller försäljningsvillkoren krävs av ett bindande beslut från en domstol eller en administrativ eller statlig myndighet. Sådan obligatorisk ändring kan gälla för beställningar dom du redan har gjort. Om sådan ändring är av avgörande betydelse ska du ha rätt att ångra din beställning. Om någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor anses vara ogiltig eller ej verkställbar av en domstol med kompetent domsrätt ska övriga bestämmelser i dessa försäljningsvillkor fortsätta gälla med full verkan.

  1. AVVIKANDE VILLKOR FÖR TYSKA KONSUMENTER

Om du är bosatt i Förbundsrepubliken Tyskland och agerar som konsument inom ramen för förordning (EG) nr 593/2008, ska detta avsnitt 9 gälla och ersätta ansvarsbegränsningarna som anges i avsnitt 6 ovan:

Vi ska ansvara för skador och onödiga utgifter (gemensamt ”skadorna”) i enlighet med lagbestämmelser, förutom om annat anges i följande två paragrafer.

Vårt ansvar för skador, oberoende av anspråkets juridiska art (d.v.s. huruvida det är enligt avtal, skadeståndsrätt eller annat), (i) som orsakas av ett brott mot en väsentlig avtalsskyldighet för Colgate med normal försummelse (einfache Fahrlässigkeit) ska begränsas till sådana skador som går att förutse vid tidpunkten för upprättandet av inköpsavtalet mellan dig och oss som vanligtvis uppstår i transaktioner av den här sorten och (i) som orsakas av ett brott mot en ej väsentlig skyldighet för Colgate med normal försummelse (einfache Fahrlässigkeit) ska uteslutas.

För ändamål som rör detta avsnitt 9 är en väsentlig avtalsskyldighet en skyldighet för oss som måste fullgöras för att inköpsavtalet mellan dig och oss ska kunna upprättas samt att du kanske eller inte förlitar dig på att en sådan skyldighet fullgörs. Förutnämnda ansvarsbegränsningar gäller enligt ansvaret för våra anställda, styrelseledamöter, juridiska representanter och ställföreträdande ombud.

Oaktat föregående två paragrafer ska ingenting i dessa försäljningsvillkor begränsa vårt ansvar för skador som uppstår (i) på grund av dödsfall eller personskador, (ii) på grund av bedrägligt döljande av defekter på produkter, (iii) på grund av brott mot en avtalsgaranti gällande produkternas garanti eller (iv) i händelse av något annat ansvar i enlighet med tillämpliga obligatorisk lag, där sådant ansvar inte kan uteslutas eller begränsas genom att parterna i förväg ingår avtal (t.ex. under avsnitt 1 i tyska produktansvarslagen).

Bilaga till försäljningsvillkoren

 

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT FÖR EU-KONSUMENTER

Om du är invånare i någon av Europeiska unionens medlemsstater och ingår avtal med oss i egenskap av konsument (d.v.s. för ändamål som faller utanför din närings- eller yrkesverksamhet), har du följande rätt att dra dig ur inköpsavtalet med oss:

INSTRUKTIONER GÄLLANDE LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Du har rätt att dra dig ur inköpsavtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från dagen då du, eller en annan tredje part än leverantören och som anges av dig, fysiskt innehar (i) den köpta produkter eller (ii) den senaste produkten som levererats om vårt inköpsavtal gäller flera produkter som beställs samtidigt och levereras separat, eller (ii) den första produkten som levereras om det rör sig om ett avtal gällande regelbunden leverans av produkter under en definierad tidsperiod.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss https://www.colgatepalmolive.se/contact-us om ditt beslut att dra dig ur inköpsavtalet genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas via post, fax eller e-post). Du kan använda formuläret för utövande av ångerrätt nedan, men det är inget krav.

För att uppfylla deadlinen för ångerfristen räcker det att du skickar kommunikationen gällande ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Om du vill ha mer information om ångerrätten, dess innehåll och instruktioner för hur du utövar den ska du kontakta vår kundtjänst.

Effekter av utövande av ångerrätt

Om du drar dig ur inköpsavtalet kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extrakostnader som uppstår om du har valt en annan typ av leverans än den billigaste leveransmetoden som erbjuds av oss). Vi kommer att göra återbetalningen utan fördröjning och i alla fall senast 14 dagar från dagen då du informerar oss om ditt beslut att dra dig ur inköpsavtalet. Vi kan däremot hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka produkterna från dig eller tills du har uppvisat bevis på att du har skickat tillbaka produkterna (beroende på vad som inträffar först).

 

Vi utför återbetalningen med hjälp av samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte du uttryckligen har godkänt något annat. Du kommer i alla fall inte att ådra dig några avgifter på grund av återbetalningen.

Du ska skicka tillbaka köpta produkter utan fördröjning och, i alla fall, senaste 14 dagar efter dagen då du informerade oss du drar dig ur inköpsavtalet. Deadlinen uppfylls om du skickar tillbaka köpta produkter innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du får stå för kostnaden att skicka tillbaka varorna (t.ex. leveranskostnader). Du ansvarar endast för värdeminskningar på varor som uppstår på grund av annan hantering än den som behövs för att fastställa varornas art, egenskaper och funktioner. Vi kan göra avdrag från återbetalningen på grund av minskat värde för tillhandahållna produkter om minskningen beror på onödig hantering från dig sida.

Formulär för ångerrätt

(Fyll i och skicka tillbaka det här formuläret endast om du vill ångra avtalet)

Till: https://www.colgatepalmolive.se/contact-us

Jag/vi* underrätter er härmed om att jag/vi* drar mig/oss ur mitt/vårt* avtal gällande försäljning av följande varor*/gällande tillhandahållandet av följande tjänster*:

_____________________________________________

Beställd den*/mottagen den*:

_____________________________________________

Kundens namn:

_____________________________________________

Kundens adress:

_____________________________________________

Kundens namnteckning (endast som formuläret är i pappersformat):

_____________________________________________

Datum:

_____________________________________________

*Radera så som är lämpligt.

SLUT PÅ INSTRUKTIONER GÄLLANDE LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT

 

By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy.